Privacy/AVG, Beroepscode, DIS & SBGGZ, WKKGZ

 

Uw privacy / AVG

Wij verwerken medische gegevens van onze patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In ons privacy-statement kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in dit document opgenomen welke rechten u hebt aangaande uw verwerkte gegevens. Dit privacy-statement en het naleven daarvan geldt voor alle behandelaars werkzaam bij en met PPKH. Klik voor de actuele lijst van behandelaars hier.

Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met MMJ Vluggen – praktijkhouder via het secretariaat van PPKH, tel: 045-5355035.

 

Beroepscode

Het NIP heeft een beroepscode opgesteld. Hierin staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels waaraan het werk van een psycholoog moet voldoen. Deze zijn gebaseerd op de principes integriteit, respect, verantwoordelijkheid en deskundigheid. Alle psychologen zijn lid van het NIP en worden geacht zich aan deze beroepscode te houden. Indien u de beroepscode raadpleegt, kunt u zien of in de code zaken aan de orde komen die met uw klacht te maken hebben. Bekijk hier de beroepscode van het NIP.

Het is raadzaam om, indien u klachten heeft of niet tevreden bent over de behandeling, dit eerst met de psycholoog en/of  praktijkhouder zelf te bespreken.

Ziet u zich genoodzaakt een klacht in te dienen tegen uw behandelaar, vindt u hier de informatie die hiervoor nodig is.

Per 1-1-2017 wordt er periodiek door het DIS en de SBGGZ  (via de SVR -stichting vrijgevestigd rommen) informatie uit onze administratie gehaald die NIET herleidbaar is naar u als cliënt van onze praktijk. Het gaat hier o.a om gegevens om inzicht te krijgen over hoeveel mensen een behandeling volgen, hoe lang deze behandelingen gemiddeld duren, wat de effectiviteit (ROM-gegevens; voor- en nameting klachtnivo) van deze behandeling zijn etc. Wilt u niet dat deze gegevens uit onze administratie worden gehaald kunt u dit aan het begin van uw behandeling aangegeven bij uw behandelaar en kunt een daarvoor beschikbare privacyverklaring ondertekenen. U wordt hier ook op gewezen in de Algemene Praktijkvoorwaarden die u voor aanvang van behandeling van ons krijgt ter inzage en tekening.

NB! (3-4-2017): Aanleveren ROM-gegevens aan SBGGZ: de procedure van digitaal doorsturen van ROM-gegevens aan SBGGZ is op vraag van het ministerie van Volksgezondheid en onze beroepsverenigingen stop-gezet daar de gegevens toch niet geheel geanonimiseerd blijken te zijn. Onze praktijk heeft ook voor deze stopzetting geen gegevens naar SBGGZ gestuurd dus de privacy van onze (oud-)cliënten is nooit in het gedrang geweest. U wordt bij ons wel nog gevraagd een ROM-lijst in te vullen bij start en afronding van uw behandeling voor intern gebruik / terugkoppeling naar u maar deze data zullen niet naar buiten gaan zolang uw privacy niet geheel gewaarborgd is.

(16-1-2019): Vanaf 15-1-2019 is de organisatie waar de ROM-gegevens aangeleverd kunnen worden Akwa GGZ. Praktijken worden de komende tijd geinformeerd hoe deze aanlevering dient te gebeuren. Totdat het Ministerie van Volksgezondheid geen groen licht geeft voor aanlevering zal PPKH geen Rom-gegevens delen met Akwa GGZ.

 

Heeft u een klacht over uw behandelaar?

Per 1-1-2017 is de WKKGZ (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg) van kracht. Via de beroepsvereniging LVVP zijn behandelaars die lid zijn van deze beroepsvereniging gehouden aan deze klachtenregeling. Deze klachtenregeling biedt een duidelijke procedure / stappenplan voor mensen die zich genoodzaakt voelen een klacht tegen een psycholoog te moeten indienen. Hier kunt u lezen wat deze klachtenregeling concreet inhoudt.

Bent u een cliënt bij ons of ouder(s) van een cliënt die onder de Kinder en Jeugdwet valt dan kunt u uw klacht ook eerst direct met uw behandelaar of de praktijkhouder van PPKH, dhr M. Vluggen, bespreken. Ook kunt u gratis bijgestaan worden door een medewerker van AKJ.

Het AKJ (Stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg) is de organisatie van de vertrouwenspersonen voor de jeugdhulp, die werkzaam zijn in heel Nederland (samen met Zorgbelang). De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft namens alle gemeenten het AKJ ingekocht om het vertrouwenswerk uit te voeren. Voor verdere info over het AKJ kunt u terecht op hun website, of via de eerder aangegeven link van onze beroepsgroep, LVVP.

 

Onderstaande informatie gaat over voor u belangrijke onderwerpen uit de beroepscode.

 

Toestemming
Een cliënt maakt vrijwillig gebruik van de dienstverlening door een psycholoog. Zonder toestemming van de cliënt kan de psycholoog iemand niet als cliënt aannemen. Op deze regel zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld bij een beslissing door de rechter.

Informatie
De psycholoog geeft de cliënt van tevoren informatie over de behandeling, de kosten en de rechten van de cliënt.

Geheimhouding
De psycholoog is verplicht tot geheimhouding. Alle gegevens over de cliënt moeten vertrouwelijk worden behandeld. Als echter opdracht gegeven is om een rapport te maken, is de psycholoog niet vanzelfsprekend de enige die de gegevens over de cliënt te zien krijgt. Het rapport gaat naar de opdrachtgever, tenzij de cliënt hiertegen zelf bezwaar maakt. Een rapport mag alleen worden gegeven aan de instantie die de opdracht heeft gegeven, niet aan anderen (zie ook 'rapport'). Er kunnen nog andere uitzonderingen zijn op de plicht tot geheimhouding, bijvoorbeeld bij een beslissing door de rechter.

Nabespreking
Bij een onderzoek heeft de cliënt recht het onderzoek na te bespreken met de psycholoog.

Dossier
Als u cliënt bent bij een psycholoog, dan bewaart de psycholoog gegevens over u in een dossier. In het dossier worden onderzoeksgegevens bewaard, en bij hulpverlening ook gegevens over het verloop van de hulpverlening. De cliënt heeft het recht het eigen dossier in te zien. In de gezondheidszorg is de psycholoog door de wet verplicht het dossier 15 jaar lang te bewaren.

Verder geldt dat een dossier niet langer bewaard wordt dan nodig is voor het doel waarvoor het is opgesteld. De psycholoog vernietigt het dossier als de cliënt daar schriftelijk om vraagt. Op deze regel zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld als het dossier via een opdracht door de rechter tot stand is gekomen.

Gegevensverstrekking
De psycholoog mag in het algemeen alleen gegevens uit het dossier doorgeven aan anderen als de cliënt daarvoor van te voren gerichte schriftelijke toestemming heeft gegeven. Voor het doorgeven van gegevens aan bijvoorbeeld de huisarts is toestemming van de cliënt nodig. Gaat het echter om het doorgeven van gegevens binnen een team van behandelaars / intervisie dan is daarvoor geen afzonderlijke toestemming van de cliënt nodig.

Rapport
De cliënt heeft het recht een psychologisch rapport te lezen, vóórdat het naar de opdrachtgever wordt verstuurd. In het rapport moet niet méér staan dan nodig is voor de beantwoording van de vraag waar het om gaat. De cliënt heeft het recht feiten die niet kloppen in het rapport te verbeteren. De cliënt heeft het recht te verbieden dat het rapport naar de opdrachtgever gaat. Dit geldt niet bij een onderzoek waarbij de psycholoog door de wet verplicht is te rapporteren.

Gaat het rapport naar de opdrachtgever, dan is de psycholoog, als de cliënt erom vraagt, verplicht een kopie van het rapport aan de cliënt te geven. De regels in de Beroepscode zijn zo precies mogelijk opgeschreven, toch kan het voorkomen dat in een bepaalde situatie niet direct duidelijk is of een regel van toepassing is.