Hoe werken wij?

 

PPKH - Psychologenpraktijk Kerkrade Heerlen vervult met haar dienstverlening reeds een 20-tal jaren een belangrijke rol binnen de geestelijke gezondheidszorg in de regio Oostelijk Zuid Limburg. Wij zien het als onze taak om cliënten met psychische klachten op een deskundige, efficiënte, maar vooral persoonlijke wijze te begeleiden naar herstel c.q. optimaal functioneren. Wij handelen gedurende het gehele contact met u volgens de regels die de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) aan ons stelt.

Onze werkwijze is als volgt:

Indien u zich aanmeldt bij PPKH met een verwijzing van uw huisarts / bedrijfsarts voor behandeling binnen de GBGGZ worden de volgende stappen met u doorlopen:

1. bij uw eerste contact met ons secretariaat voor aanmelding worden uw persoonsgegevens genoteerd, uw verzekeringsgegevens genoteerd en nagegaan waarom / met welke hulpvraag uw verwijzer u naar ons verwijst. Indien uit deze informatie blijkt dat er inderdaad verwacht mag worden dat een behandeltraject binnen de GBGGZ voor u helpend zal zijn ...

2. krijgt u enkele data aangeboden om te starten met uw behandeltraject, dat bestaat uit de volgende fasen:

a. onderzoeksfase: eerste intake-gesprek waarin uw hulpvraag in een gesprek van 45-60 minuten wordt uitgediept; waar loopt u tegenaan, wat is uw doel met de aanstaande behandeling, uw levensontwikkeling op hoofdpunten tot nu toe komen hierbij aan de orde....

b. wordt u verzocht enkele vragenlijsten in te vullen. de uitkomsten van deze lijsten samen met de informatie uit het intakegesprek vormen de basis voor

c. het adviesgesprek dat u vervolgens krijgt. In dit gesprek krijgt u uitleg over het stappenplan dat aansluit bij de informatie die tot dan toe verzameld is geworden, wat is de diagnose, welk behandelplan past volgens de behandelrichtlijnen het best bij deze diagnose/hulpvraag, wat is de plek binnen de ggz waar dit behandelplan met u het best uitgevoerd kan worden

3. Is PPKH inderdaad de praktijk die u goed kan behandelen volgens de richtlijnen wordt er een behandelovereenkomst met u opgesteld (welke methoden zullen gebruikt worden, wat is de verwachte duur van de behandeling, de verwachte resultaten, hoe wordt er geëvalueerd etc) gaat de behandeling starten. Is een andere praktijk/instelling beter uitgerust om het voor u beste behandelplan uit te voeren zullen we u dit vertellen in het adviesgesprek en met uw gerichte toestemming dit advies terug leggen bij uw verwijzer zodat u zsm bij die andere plek in de ggz kunt starten met uw behandeling en ronden we PPKH het traject af.

4. U gaat nu met uw behandelaar aan de slag om het samen opgestelde behandelplan uit te voeren dmv gesprekken van 45 minuten. U zult ook samen altijd kritisch kijken of de gekozen manier u voldoende vooruitgang biedt en daar waar nodig kan in overleg het behandelplan aanpgepast worden. Uw behandelaar zal u gericht toestemming vragen uw verwijzer schriftelijk op de hoogte te stellen van de onderzoeksresultaten en plan van aanpak.

5. Worden de behandeldoelen bereikt of wordt de behandeling om een andere rede afgesloten zal uw behandelaar u vragen gericht toestemming te geven uw verwijzer schriftelijke van de afronding op de hoogte te stellen.

Om uw ontwikkelingen te bekijken vanaf aanmelding tot afronding maken wij ook gebruik van een vragenlijst/meetinstrument; de OQ-45. Deze lijst krijgt u bij start en (vlak voor) afronding online via uw mail of op papier aangeboden ter invulling. Deze gegevens zijn helpend binnen de behandeling maar kunnen ook dienen voor aanlevering aan de Stichting Benchmark Ggz (SBG). Deze instantie verzamelt data uit de GGZ (die niet naar de cliënt te herleiden zijn!!) om vervolgens te kunnen beoordelen welke resultaten bereikt worden door het inzetten van behandelingen. Uw privacy wordt niet geschaad door het aanleveren van deze data. Per januari 2017 zijn wij als vrijgevestigde praktijk verplicht deze data aan SBG aan te leven.

Alle informatie over u en uw behandeltraject worden vanaf het eerste moment van contact met PPKH vastgelegd in een dossier door uw behandelaar en 15 jaar bewaard na afronding van uw behandeling. Informatie uit dit dossier kan alleen gedeeld worden met derden als u daar gericht en nadrukkelijk toestemming voor geeft. Geeft u die toestemming, dan zal ook de inhoud van de opgevraagde informatie met u doorgenomen worden alvorens deze naar de vrager doorgestuurd zal worden.

In de lijn van onze beroepscode zal uw behandelaar zich niet mogen en kunnen opstellen als uw belangenbehartiger. Informatie uit uw dossier die met uw gerichte toestemming wordt aangeleverd aan een vragende derde zal dus informatie zijn uit uw dossier obv de informatie opgeslagen in uw dossier nav het onderzoek, intake en behandelverloop tot dan toe. Eventueel gevraagde informatie over (levens-)gebieden die in het behandeltraject niet expliciet onderzocht of aan de orde zijn geweest zal uw psycholoog dan ook geen uitspraken kunnen en mogen doen.